کاغذ پاستل

کاغذ پاستل چیست؟

کاغذهای پاستل کاغذهای رنگی هستند که به صورت اختصاصی برای پاستل تهیه می شوند. سطح کاغذ پاستل دارای تار وپود است . دربعضی از انواع کاغذهای پاستل تار وپود به صورت تصادفی است ودر بعضی دیگر به صورت تکرار خطوط موازی است .

کاغذ پاستلی که دارای تار وپود به صورت خطوط منظم است را کاغذ اینگرس می نامند.

کاعذ پاستل دارای رنگ های متنوتع با طیف رنگی مختلف است :رنگ های پایه واخرایی ,سیاه ,سفید,کرم

کاغذ اینگرس دارای طیف رنگی محدود به سیاه ,سفید وخاکستری است.