الگوی راهنمای طراحی، کنترل و اجرای نماهای شهری

ساختار بصري هر شهر اگرچه ظاهرا سطحي ترين لايه تشکيل دهنده و عام ترين حيطه دربرگيرنده ساختار فضايي- فعاليتي آن شهر است، ولي از سوي ديگر قابل رويت ترين وجه تبلور کالبدي روابط اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي حاکم در درون اجتماع ساکن آن شهر مي باشد؛ که تعاملات يا تعارضات را تجلي مي بخشد و بيشترين ارتباط و سطح تعامل را با مردم شهر برقرار مي کند که نقش به سزايي در شکل گيري بافت در ذهن مردم دارد.
مهمترين عوامل تأثير گذار در طراحي نما  ساختمان ها به اين ترتيب مورد بررسي قرار مي گيرد:
•    توصيه هاي عمومي
•    مصالح، فرم و رنگ
•    بام بنا
•    پيش آمدگي و بازشوهاي نما
•    ملحقات (تأسيسات و تابلو)
در ارتباط با هر يک از موارد فوق، سه بخش مجزا ارائه گرديده است که لازم است مورد توجه مالکين، طراحان، تصويب کنندگان طرح ها و ناظران قرار گيرد:
•    احکام سلبي يا الزامات: به معني آنچه نبايد انجام شود.
•    احکام ايجابي يا اقدامات: به معني آن چه بايد انجام شود.
•    توصيه ها: به معني آنچه بهتر است انجام شود ولي رعايت آن الزامي نيست.
توصيه هاي عمومي:
•    رعايت هماهنگي و تناسب نما با منظر عمومي محله و مظاهر فرهنگي (در صورت وجود نکات ارزشمند در بافت محلي)
•    استفاده از نور، رنگ و سايه روشن در سطح نما، به نحوي که بر جذابيت بصري تأکيد گردد.
•    مشخصات کفسازي معبر و محدوده جلوي ساختمان، با مشخصات نماي قسمت پاييني ساختمان و همچنين کف سازي معابر جلوي پلاک هاي همجوار، هماهنگ باشد (هماهنگي با شهرداري منطقه الزامي است).
•    طراح به تناسبات انساني در طراحي نما ، به ويژه در طبقات همکف تا سوم توجه داشته باشد.
•    توجه طراحان به موضوع کيفيت نما در شب و پيش بيني نورپردازي، خصوصاً در مورد همجواري ملک با گذرهاي اصلي در هر منطقه (در صورت طراحي نور شب، ارائه نقشه ها و جزئيات الزامي است).

خدمات و محصولات تولیدی

گروه تولیدی ‹‹ بهکام ››،لیوان کاغذی ، لیوان تبلیغاتی
 
 

 

خدمات دکوراسیون