اجزا و عناصر دکوراسیون منزل 2

تعريف اتاق خواب و عملکرد آن: فضاي اتاق خواب در زمره ي فضاهاي خصوصي يک خانه به شمارمي آيد که فرد ساکن در آن به دليل مالکيت بسياري از عناصر موجود در اين قلمرو، نسبت به آن احساس تعلق خاطر و تملک دارد. چيدمان و طراحي دکوراسيون داخلي اين فضا بايد براي يک فرد، محل مناسبي براي استراحت،فراغت از فشارهاي ناشي از کار روزانه، تفکر، رسيدگي به کارهاي شخصي و ... را فراهم آورد. اما در کنار عملکردهاي ياد شده و با توجه به ويژگيهاي بهره برداري از آن (سن، شيوه ي معيشت و ...) و امکانات فضا (مساحت، نور، تهويه و ...) اين محدوده کارکردهاي جنبي ديگري را نيز در دکوراسيون منزل در بر مي گيرد.
ملاحظات طراحي و دکوراسيون داخلي اتاق خواب: اتاق خواب بايد در قسمتي از خانه طراحي شود که از محدوده هاي پر سروصدايي مثل آشپزخانه و نشيمن دور باشد تا خلوت صوتي مناسبي براي آن فراهم بيايد. از نظر مکان يابي در خانه و نحوه ي قرارگيري، اين فضا بايد به نحوي باشد که از خلوت بصري مناسبي برخوردار باشد.
الف) اتاق خواب بايد به وسيله ي «در» از ديگر فضاهاي خانه و دکوراسيون منزل جدا شود و بهتر آن است که در ورودي اتاق خواب رو به فضاهاي ارتباطي مانند راهرو و يا هال ارتباطي گشوده شود.
ب) در طراحي دکوراسيون داخلي منزل ، براي خانواده هايي که ساختار آنها مشخص است، بايد توجه داشت که اگر بچه ها در سنين خردسالي هستند بهتر آن است که اتاق والدين در مجاورت اتاق خواب بچه ها قرار بگيرد و اگر بچه ها در سنين نوجواني هستند، حتاالامکان اتاق خواب والدين از ديگر اتاق خواب ها جدا و با فاصله ي معقول باشد تا ايجاد مزاحمت به کمترين ميزان خود برسد.
پ) هر اتاق خواب بايد گنجايش لازم براي قرار دادن و چيدمان مناسب دکوراسيون داخلي حداقل وسايل مورد نياز را داشته باشد.
ضوابط اندازه گذاري اتاق خواب:
الف) اندازه هاي افقي (پهنا و عمق) اتاق خواب بايد با احتساب اندازه ي وسايل و چيدمان مناسب دکوراسيون داخلي و فضاي لازم جهت حرکت آزاد انسان و نظافت اتاق تعيين شوند. در هرصورت هيچ يک از اندازه هاي افقي اتاق خواب نبايد از 4/2 متر براي اتاق يک نفره، 7/2 براي اتاق دو نفره و 3 متر براي اتاق والدين و اتاق چند منظوره کمتر باشد.
ب) حداقل سطح مجاز اتاق چند منظوره در واحدهاي مسکوني که بيش از دو اتاق دارند، در صورتي که کمد ثابت ديواري پيش بيني شده باشد، 12 مترمربع است. اين مقدار براي اتاق والدين 6/10 مترمربع، براي اتاق خواب دو نفره 9 مترمربع و براي اتاق خواب يک نفره 7 مترمربع مي باشد و در صورتي که اتاق خواب فاقد فضاي پيش بيني شده براي کمد ثابت ديواري باشد، لازم است به حداقل مساحت اتاق خواب هاي يک نفره مقدار 6/0 مترمربع و براي اتاق هاي خواب دو نفره ي والدين و اتاق چند منظوره مقدار 2/1 مترمربع افزوده شود.
پ) در هيچ شرايطي ارتفاع اتاق خواب در هر نقطه اي از سطح اتاق، نبايد از 1/2 متر کمتر باشد.
ضوابط مربوط به نورگيري و نورپردازي دکوراسيون منزل و تهويه ي اتاق خواب:
نورگيري و تهويه ي هر اتاق خواب، بايد به گونه اي مستقل از فضاي باز، ايوان يا حياط خلوتِ مرتبط با فضاي باز صورت پذيرد. در صورتي که نورگيري و تهويه ي اتاق خواب از طريق حياط خلوت محدود يا پاسيو انجام شود، رعايت شرايط زير ضروري است:
نورگيري از حياط خلوت کاملا محصور، حداکثر براي شش طبقه مي تواند صورت گيرد. مساحت حياط خلوت بايد حداقل 12 مترمربع باشد و عمق آن در مقابل پنجره ي اتاق خواب بايد حداقل 3 متر باشد. براي حياط خلوت هايي که در شمال ساختمان قرار مي گيرند، اين عمق را مي توان تا 2 متر کاهش داد.

خدمات و محصولات تولیدی

گروه تولیدی ‹‹ بهکام ››،لیوان کاغذی ، لیوان تبلیغاتی
 
 

 

خدمات دکوراسیون