پنجره در دکوراسیون

کنايه آميز است که بعضي از جالبترين پنجره ها،پنجره هايي هستند که تزئين آنها خيلي دشوار است.آنها نياز دارند که چهار چوب بندي شده و به جاي اين که پنهان شوند در جلوي ديد قرار گيرند(که به درگيري هميشگي بين زيبايي شناسي و کاربرد منجر ميشود.مثل پنجره هاي قوسي و فرورفته در ديوار (طاق نما) : اگر چه اين پنجره در اتاق مفيد و با ارزش مي باشند. اما اکثرا هنگامي که در زير آن ها مبلمان قرار مي گيرد يا رادياتور نصب مي شود ،مشکل ساز مي شوند .راه حل براي هر دو نوع پنجره (درواقع براي هر نوع پنجره اي که بالاي يک صندلي لب پنجره يا رادياتور قرر مي گيرد)اين است که به بعضي از انواع نورگير ها را در جلوي شيشه آويزان کنيم.پرده هايي که دائما کنار رفته هستند ، مي توانند در يک سمت آويزان شوند و يا اگر شما ظاهر موج دار مي خواهيد مي توانيد نورگير در به حالت خود رها کنيد يا يک پارچه با رنگ متضاد يا تکميل کننده را هنگامي که يک صندلي لب پنجره اضافه کنيد.شما مي توانيد با عملکردها و اقدامات بالا اين پنجره ها را ساده يا مجلل کنيد .در صورتي که مانعي براي پنجره وجود نداشته باشد ،هيچ دليلي وجود ندارد که شما نتوانيد از دنباله يا چين و تاب هايي در جلوي پنجره قوسي ،يا ميل پرده خميده بالاي پرده استفاده و يا آن ها را آويزان کنيد،ضمن اين که مي توانيد از ميل پرده کشي شده استفاده کنيد،يا از يک جفت پرده بزرگ که در طول روز کنار کشيده مي شوند و يا يک بند پرده متناسب با پنجره استفاده کنيد.در اين مورد انجام چنين تزئيني احتمالا گران تر از کارهاي غير استاندارد مي شود. پنجره هاي پهلو به پهلو : اين پنجره ه بايد به طور کلي به عنوان يک پنجره در نظر گرفته شوند .پرده ها را از يک چوب يا ميل پرده روي هر دو پنجره آويزان کرده و سپس پرده را کنار بزنيد.همچنين مي توانيد از يک نوع نورگير هم استفاده کنيد. پنجره هاي کنج : اگر دو پنجره دي يک گوشه نسبت به هم با زاويه ي راست قرار داشتند ،از نورگير ها يا تاقچه هاي شيشه اي که مي توانند از بالا يا پايين با يک چراغ توکار نور را عبور دهند ، استفاده کنيد. پنجره هاي متفاوت بر روي يک ديوار : اگر يکي از پنجره ها بسيار کوچک است براي تزين تنها ،يک مجسمه کوچک يا قفسه را در زير يا کنار آن قرار دهيد .يا کل ديوار را پرده بياندازيد و پرده را به پشت هر کدام از کناره هاي پنجره ببنديد.اگر ديوار شما طولي و بلند است ،ممکن است شما به پرده هايي که بالاي آن ثابت است در روي ديوار بين پنجره ها نياز داشته باشيد. پنجره هاي لولايي و پنجره هايي که به سمت داخل باز مي شوند: اگر شما مي خواهيد حريم اتاق تان حفظ شده و داخل اتاق ديده نشود، مي توانيد از جنس پارچه يا حرير هاي بسيلر سبک را روي خود پنجره نصب کنيد.در دکوراسيون داخلي براي پنجره هايي که به صورت افقي باز مي شوند يک ميل پرده نازک را به چهار چوب داخلي وصل و نيم پرده ها را از آن آويزان کنيد .براي پنجرهايي که به صورت عمودي باز مي شوند ،پرده هاي ارسي را به چهارچوب ها مانند پنجرهاي شيرواني نصب کرده و يا از ميله هاي شبيه درهاي فرانسوي استفاد ه کنيد. پنجره هاي مدور : اين پنجره ها واقعا اگر بدون پوشش رها شوند بسيار زيبا هستند .يا اينکه مي توان با جايگزين کردن شيشه مات ،يا رنگ يا لکه دار کردن شيشه آن را تزئين کرد