روشهای به کار رفته در ساخت بناهای جدید در کنار ابنیه ی تاریخی

اين مبحث به نوبه ي خود بسيار گسترده مي باشد. چرا که مي توان اين موضوع را از جوانب گوناگون مورد بررسي قرار داد ? از جمله: تغيير ساختمان قديمي به منظور پذيرش کاربري نوين ? طراحي در مجاورت ساختماني تاريخي و با ارزش ? الحاق بخشي به بناي قديمي به منظور توسعه ي آن. آنچه به اختصار ادامه مي آيد ? چکيده اي از ديگاه هاي موجود در اين زمينه است:
تغيير کاربري ابنيه ي تاريخي
در اين مورد ? برخي معتقد به ايده ي حفظ پوسته و نماي خارجي مي باشند. حفاظت گرايان به حفظ کل بناي تاريخي معتقدند و تغييراتي را به عنوان يک واقعيت ? به منظور فعال کردن مجدد آن ها مي پذيرند. روش هاي اتخاذ شده در اين مورد عبارت اند از :
?-حفظ کل ساختار بناي موجود: در اين روش تجديد رنگ آميزي؛ نوسازي سرويس و اقداماتي از اين دست انجام مي گيرد.
?-حفظ کل پوشش بيروني و بازسازي داخل بنا همراه با تغييرات جزئي.
?-حفظ کل پوشش بيروني ? همراه با تغييرات عمده در داخل بنا.
?-حفظ کليه ي ديوارهاي جانبي بنا و تخريب کامل سقف و ساختار داخلي ? و به دنبال آن ساخت يک بناي جديد در پشت نماي تاريخي.
?-حفظ تنها ? يا ? ضلع از بناي موجود و تخريب باقي مانده ي بنا و ساخت يک ساختمان کاملًا جديد در پشت ديوارهاي نماي باقي مانده.
?-حفظ تنها يک ضلع؛ يعني ديوار نماي ساختمان موجود و تخريب کامل بقيه ي بنا و ساختن يک بناي جديد.
طراحي در بافت هاي تاريخي
در اين زمينه نيز نقطه نظرات گوناگوني مطرح مي باشد که مي توان به شرح زير خلاصه نمود
تلفيق
ساختارهاي جديد احداث شده در يک محله ي قديمي بايد به صورت يک قطعه ي تلفيقي استقرار يابند. شيوه ي تلفيق در اصل الگو برداري از روي ساختمان هاي قديمي ست و همواره به اعتبارات و منابع مالي چشمگير و زمان زياد احتياج دارد.
تضاد و تباين
در اين روش طراحي نما  به عمد بناي جديد را متمايز مي سازد و معمولًا اين روش در ساختمان هاي بزرگ و مجلل شهري مورد استفاده قرار مي گيرد. فرق آن با درجه ي صفر به عمد انجام دادن اين کار است.
تقابل
در طراحي نما  اين روش ساختمان هاي چون به لحاظ سبک نمي توانستند ارتباط مناسبي با ساختمان هاي قديمي تر پيدا کنند ? به ناچار در تقابل با ساختمان هاي جديد قرار گرفتند.
روش تقابل جنبه ي ديگري نيز دارد که نبايد کم اهميت تلقي شود. اين جنبه ? سهولت کاربرد آن راي طراحان است: معماران بدون نگراني از محکوم شدن به بي مسئووليتي و به اميد مبهم خلاق و مبتکر شناخته شدن مي توانند از يافتن راه حلي مناسب براي يک مساله ي سخت طفره رفته و اعلام کنند که بدون توجه به طرح ارائه شده و تنها با ايجاد تضاد ? رابطه اي مطلوب پديد آورده اند. به اين ترتيب و با چنين استدلالي راه حل هاي ضعيف و نامطلوب را توجيه کرده و نتايج کار اغلب به ايجاد محيطي سردرگم و بلاتکليف براي عموم ختم مي شود و بنابراين ? آنچه اغلب عدم برقراري رابطه است ? به عنوان يک گزينه ي زيبا ارائه مي گردد.
استفاده از جزئيات
يک تصور کلي اين است که اگر کسي حد نصاب بصري را در نظر بگيرد ? رابطه ي مطلوب را به وجود آورده است. ولي همان طور که ميدانيم ? مشکل به اين سادگي قابل حل نيست. ساختماني که از برخي موارد حساس مانند همگوني ارتفاع ? نسبت ها و مصالح تخطي نموده ? در صورت داشتن بافت بصري مناسب که عمدتا حاصل آرايه ها يا جزئياتي کوچک است ? باز هم مي تواند با ساختمان هاي مجارو سازگار باشد. نکته ي جالب اين است که هرچه ساختمان از ساختمان مجاور خود به لحاظ مصالح ? مقياس ? تناسبات ? ارتفاع و موارد مشابه ديگر بيش تر تقليد کند ? حذف آرايه هاي خاصِ ساختمان مجاور در ساختمان جديد کاري نابه جاتر به شمار مي آيد؛ به طوري که ساختمان جديد عريان به نظر مي رسد.

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ

 

 

 

خدمات و محصولات تولیدی

گروه تولیدی ‹‹ بهکام ››،لیوان کاغذی ، لیوان تبلیغاتی