طراحی نماهای ساختمانی

نماي هر ساختمان در شکل دهي به مجموعه شهري که در آن حضور دارد،موثر است. اگر به نماي يک ساختمان بدون در نظر گرفتن نماي ديگر ساختمان هاي شهر توجه شود، همگوني نماي شهري در مجموع از بين مي رود .به نقل از پايگاه اطلاع رساني شهرسازي و معماري، بررسي آماري نشان دهنده اين موضوع است که در هر سال ?? ميليون نفر به جمعيت شهر نشين کشورهاي در حال توسعه اضافه مي شود. در ايران نيز شهر نشيني طي دهه هاي گذشته با شتاب فزاينده اي گسترش يافته و همچنان اين روند ادامه دارد . رشد سريع جمعيت و گرايش مردم به شهر نشيني، تقاضاي فزاينده اي را براي تهيه مسکن به دنبال داشته که اين موضوع در پي خود مشکلات عديده اي در زمينه توسعه شهري بوجود آورده است. ناتواني درپاسخگويي مطلوب و مناسب به اين مساله، وضعيت نا مطلوبي را به صورت بي مسکني، بد مسکني و تنگ مسکني براي بسياري از اقشار است. مسکن به عنوان يکي از نيازهاي نخستين بشر، ابتدايي ترين سوالي بوده که انسان سعي در يافتن پاسخي مناسب و معقول براي آن بوده است، اما هميشه در برنامه ريزي هاي ملي به مسکن نه به عنوان محلي براي آسايش ساکنان در ابعاد عيني و ذهني، بلکه به عنوان يک مشکل اقتصادي و فقط از اين بعد بر خورد شده است. سازندگان و توليدکنندگان مسکن آزاد به دليل اينکه به دنبال فروش سريع و بازگشت سرمايه خود هستند، سعي در هر چه بيشتر مطرح کردن خود در محله مسکوني و نمايشي متمايز از بناي خود دارند و به همين دليل يکي از دلايل عمده ناهماهنگي نماي ساختمان ها در سطح شهرهستند.در رابطه با مسکن تعاوني شرايط بدتري وجود دارد . به دليل وضعيتمالي ضعيف سازندگان و اينکه ساکنان و مالکان به دنبال فروش ساختمان نيستند، بدون انجام عمليات پاياني نظير نماسازي مورد استفاده قرار مي گيرند و يا با کمترين هزينه و بدون طراحي نما  ، حجم و کالبد ساختمان رها مي شود. البته در سال هاي اخير در شهر تهران هيچ ساختماني بدون نماسازي نبوده است، ليکن اين مساله در شهرستان ها همچنان انجام مي شود.
نما در لغت نامه دهخدا به معناي صورت ظاهري هر چيزي، آنچه که در معرض ديد و برابر چشم است، آنچه از بيرون سوي ديده مي شود، منظره خارجي بنا و عمارت، قسمت خارجي ساختمان و نماسازي، فن روسازي ساختمان و ساختن نماي عمارت است. در سال هاي اخير پس از مطرح شدن دوباره اهميت فضاهاي عمومي و ارزش زندگي شهري، نما اهميت دوباره اي يافته است. نما در عمل درون ساختمان را از بيرون و فضاي خصوصي را از فضاي عمومي جدا مي کند. نما حاکي از موقعيت فرهنگي سازندگان ساختمان است و نشانگر ميزان نظم طرح ساختمان، امکانات و ذوق تزيين و خانه آرايي طراح و مالک است. يک نما به مثابه معرفي وضعيت ساکنان ساختمان در بين عموم است. نما در واقع صورت ساختمان و بهترين بيان حالتي است که فرد طراح يا مالک از خود در برابر بي رون دارد. نماهاي داخل ساختمان بيشتر جنبه خصوصي دارند، ليکن نماهايي که به سمت کوچه و بافت شهر باز مي شوند، جنبه عمومي تر دارند . بنابراين وجوه پشت و جلوي ساختمان از يک طرف داراي نمود اجتماعي و ازطرف ديگر نمود مشخص ساکنان خود است بنابراين نماي هر ساختمانبايد هم با فضاي عمومي همبستگي داشته باشد و هم بتواند حجم داخلي ساختمان را بيان نمايد. نماي هر ساختمان موثر در مجموعه شهري است که در آن حضور دارد و اين تاثير را در بدنه خيابان ها يا ميدان ها که در آن قرار گرفته است مي گذارد.

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ

 

 

 

خدمات و محصولات تولیدی

گروه تولیدی ‹‹ بهکام ››،لیوان کاغذی ، لیوان تبلیغاتی
گروه صنعتی تجاری ماروت، فروش دستگاه لیوان کاغذی تولید لیوان کاغذی
انواع کفپوش مهد کودک ساخت شرکت ارسون فوم